Thị trường nhà đất Trung Quốc có thể thoát đáy song lâu phục hồi